Stüken kodex - hlavní zásady


Úspěch společnosti STÜKEN spočívá především v důvěře ze strany našich zákazníků, dodavatelů, zaměstnanců i společníků. Důležité pro udržení důvěry, stabilitu a úspěšný růst společnosti je dodržování zákonných požadavků a firemních interních pravidel. Na základě STÜKEN kodexu (STÜKEN Compliance Handbuch) jsou výše uvedené požadavky a pravidla shrnuty ve STÜKEN kodexu chování.

Všichni zaměstnanci jsou STÜKEN kodexem chování vázáni a dodržují ho. Obchodní politika, která ctí zákony a principy, je pilířem dlouhodobého úspěchu firmy. STÜKEN kodex chování zahrnuje tyto hlavní zásady:

  1. Obchody vedeme zásadně dle platných zákonů a předpisů, jak na domácím, tak na zahraničním trhu, přičemž si při jednání s našimi partnery zakládáme na otevřenosti a bezúhonnosti. Respektujeme lidská práva a prosazujeme jejich dodržování.
  2. S důvěrnými informacemi a interními poznatky nakládáme obezřetně, a tím chráníme zájmy jak firmy STÜKEN, tak našich zákazníků.
  3. Dodržujeme platné protikorupční zákony, a tak podporujeme volnou a férovou konkurenci. Interně se řídíme principem čtyř očí. 
  4. S našimi zákazníky a dodavateli udržujeme profesionální obchodní vztahy bez jakéhokoli konfliktu zájmů. Soukromou a obchodní sféru od sebe striktně oddělujeme.
  5. Jako zaměstnavatel si zakládáme na pracovním prostředí, které se vyznačuje zejména integritou, férovostí, respektem a rovnými příležitostmi. Všem zaměstnancům poskytujeme rovné příležitosti bez ohledu na věk, národnost, pohlaví, náboženství, barvu pleti nebo sexuální orientaci. Respektujeme právo našich zaměstnanců na svobodu sdružování a kolektivní vyjednávání v rámci národních práv a zákonů.
  6. Dodržujeme naše zásady jak v rámci vedení, tak i spolupráce, jak je uvedeno v našich firemních směrnicích. Tyto zásady pak pro všechny zaměstnance a vedoucí pracovníky tvoří závazný a globálně platný rámec jednání.
  7. Jako zaměstnavatel přebíráme zodpovědnost za zdraví a bezpečnost zaměstnanců na pracovišti. Odmítáme nucenou práci a nepřipouštíme dětskou práci ani v naší společnosti, ani u našich dodavatelů.
  8. Vystupujeme jako zástupci společnosti vždy profesionálně.
  9. Jednáme s vědomím zodpovědnosti a s majetkem společnosti zacházíme svědomitě, obezřetně a diskrétně.
  10. Zavazujeme se k trvalé ochraně životního prostředí. Tím máme na mysli šetrné využívání zdrojů, které máme k dispozici dnes i v budoucnu.

 

Vedení společnosti