Spokojenost našich zákazníků díky vynikající kvalitě je naším cílem


Ve společnosti STÜKEN je nejvyšší priritou vlastní odpovědnost a snaha dosáhnout u každého dílu a každé šarže maximální přesnosti. Díky našim odborníkům, moderní automatizaci a spolehlivému řízení procesů můžeme splnění tohoto požadavku vždy garantovat - počínaje prototypy přes první vzorky až po sériovou výrobu. 

 

Kromě toho jsou ve společnosti STÜKEN při výrobě používány moderní měřicí přístroje, měřicí mikroskopy a analytické metody. V případě obzvláště vysokých požadavků sázíme například na testování, které je založené na metodě vířivých proudů a na vysoce výkonných kamerových systémech. 

Naše řízení kvality garantuje přesnost v řádech mikrometrů, maximální opakovatelnou přesnost i rozměrovou stálost. Splňujeme tak požadavky celé řady mezinárodně uznávaných norem – více informací.

 

Politika integrovaného systému řízení

Politika společenské odpovědnosti

 • Politika kvality ve společnosti STÜKEN
  • Politika kvality ve společnosti STÜKEN je výsledkem snahy co nejlépe vyhovět různým požadavkům našich zákazníků při zachování maximální ekonomické efektivity.
  • Politika kvality je shrnuta v 10 hlavních zásadách a odráží vlastní i specifické zájmy společnosti. Podle těchto zásad je kvalita strategickým faktorem úspěchu. V centru našeho myšlení a jednání stojí zákazník a především jeho spokojenost. Politika kvality míří na odpovědnost každého jednotlivého zaměstnance. Základ našeho povědomí o kvalitě tvoří neustálé zlepšování. 
  • Vedení společnosti STÜKEN je odpovědné za kvalitu výrobků a řízení kvality. Oddělení řízení kvality je přímo podřízené vedení společnosti.
  • Politika kvality je součástí politiky společenské odpovědnosti a zaměstnance o ní a jejích cílech informují vedoucí pracovníci. Politika kvality a její cíle jsou odvozeny ze strategického obchodního plánu. Každý rok jsou napříč společností stanoveny konkrétní cíle v oblasti kvality, které jsou odvozeny ze strategických cílů společnosti.
  • Pracujeme na neustálém zlepšování kvality výrobků a procesů. Toto platí pro výrobky a veškeré obchodní procesy, které kvalitu ovlivňují. V naší snaze o neustálé zlepšování se porovnáváme s ostatními firmami, a to zejména s těmi nejlepšími, resp. jejich výrobky (benchmarking). Usilujeme o dosažení vedoucí pozice. 
  • Kvalita nevzniká na základě kontrolních mechanismů, ale musí jí být dosaženo již při samotné výrobě dílů. Proto odpovědnost za kvalitu nesou jednotlivá oddělení díky vlastní kontrole již při výrobě. 
  • Chyby jsou neakceptovatelné, naším cílem je nulový počet chyb. Chybám se snažíme především předcházet. Navrhujeme a realizujeme opatření vedoucí ke zlepšování a dosažení našeho cíle. Pokud se i přesto chyby vyskytnou, musejí být co nejdříve rozpoznány a odstraněny pomocí účinných nápravných opatření. Používáme k tomuto účelu metodiku PDCA, abychom tak zaručili účinnost našeho jednání.
  • Každý zaměstnanec je sám odpovědný v rámci své činnosti za kvalitu odvedené práce. Vedoucí pracovníci jsou odpovědní za to, že tohoto cíle bude dosaženo na základě vhodného pracovního prostředí. K jejich úkolům také patří intenzivní odborná příprava včetně školení zaměstnanců a předávání podrobných informací v souladu s požadavky příslušného pracoviště.
  • Našich cílů v oblasti kvality je dosahováno s přihlédnutím k trvale udržitelné ochraně životního prostředí a za dodržování předpisů týkajících se bezpečnosti práce.


  Vedení společnosti

 • Naše zásady kvality
  • Pojmem kvalita rozumíme strategický faktor úspěchu.
  • Vždy jednáme s cílem dosáhnout spokojenosti zákazníka.
  • Na každém pracovišti zodpovědně přispíváme k tomu, aby byly splněny požadavky zákazníka.
  • Porovnáváme se s těmi nejlepšími a usilujeme o vedoucí pozici na trhu.
  • Podporujeme povědomí o kvalitě a považujeme to za hlavní úkol.
  • Podporujeme schopnosti našich zaměstnanců.
  • Neakceptujeme žádné chyby a klademe důraz na jejich předcházení.
  • Chápeme neustálé zlepšování jako základ našeho povědomí o kvalitě.
  • Disponujeme rozsáhlým systémem integrovaného managementu kvality.
  • Zavazujeme naše dodavatele k dodržování našich požadavků v oblasti kvality.


  Vedení společnosti

 • Náš systém řízení kvality

  Náš systém řízení kvality splňuje požadavky celé řady mezinárodně uznávaných norem. Podléhá neustálému zlepšování. Více informací.

  Disponujeme počítačem podporovaným systémem řízení kvality a používáme moduly pro:

  • plánování kontrol a měření
  • vstupní kontrolu
  • kontrolu výroby a řízení procesů
  • výstupní kontrolu 
  • kontrolu měřicích přístrojů
  • FMEA
  • řízení vad
  • zpracování reklamací (interní/externí)
  • ukládání a zálohování dat
    

  Každodenní archivování veškerých dat týkajících se kvality. Přístup k historii dat je možný kdykoli.

  Zajištění kvality prostřednictvím kontrolních měření zaměstnanců přímo ve výrobní zóně na cca 120 měřicích pracovištích vybavených digitálními měřicími přístroji. Data jsou přenášena přímo do sítě.

  Naše měřicí vybavení zahrnuje mimo jiné:

  • třísouřadnicové měřicí stroje
  • optické měřicí stroje 
  • přístroje pro měření úchylek tvarů
  • systémy pro měření obrysů
  • přístroje pro měření drsnosti
  • tvrdoměry 
  • rastrovací elektronový mikroskop
  • měřicí mikroskopy
  • měření tloušťky vrstev metodou rentgenové fluorescence
  • testování ochrany proti korozi (zkouška solnou mlhou, zkouška ve vlhkostní komoře)
  • zkoušku vířivými proudy
  • počítadla částic
  • různá metrologická řešení týkající se výrobků

Jsme tady pro Vás – obraťte se na nás.

Máte dotazy ohledně našeho systému řízení kvality? STÜKEN MEANS MORE partnerství – jsme tu kdykoliv pro Vás: info@stueken.cz